Ochrona Danych Osobowych zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

 

A) Informacja dla pacjentów na temat przetwarzania ich danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Osobowych w naszej placówce:

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,
– weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
– komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta,
– wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania funkcjonalności serwisu internetowego umawiania wizyt, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c (dotyczy pacjentów przyjmowanych komercyjnie) oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– cele marketingowe, otrzymywanie informacji handlowej, otrzymywanie drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych ma zakres związany z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim są one związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z celami marketingowymi, otrzymywaniem informacji handlowej, otrzymywaniem drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, jest dobrowolne.

Kto może być odbiorcą danych osobowych:

Dane osobowe pacjentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane:

– podmiotom leczniczym współpracującym z Przychodnią i Szpitalem Okulistycznym Retina w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
– dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,
– osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
– podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Przychodnię i Szpital Okulistyczny Retina w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).

Jak długo dane osobowe mogą być przechowywane:

Dane osobowe pacjentów, w zakresie w jakim związane są one z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Jakie prawa przysługują pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce:

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku Administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

Gdzie pacjent ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego:

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe pacjentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

B) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji medycznej w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe pacjentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

C) Informacja dla pracowników oraz dla kandydatów do pracy na temat przetwarzania danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe Pracowników w naszej placówce przetwarzane są w związku z dokonywaniem wszelkich czynności z zakresu prawa pracy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.c oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)), jak również i przepisów ustawy dotyczących Kodeksu Pracy, Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a taki obowiązek wynika z ustawy.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe pracowników oraz nowych kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych Pracowników oraz kandydatów do pracy:

Dane osobowe Pracowników Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przechowywane są przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wymagany właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego oraz przez okres jednego roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat do pracy powierzył swoje dane naszej placówce, w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jakie jest prawo przysługujące Pracownikom oraz kandydatom do pracy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

Pracownikom Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Kandydatom do pracy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kandydaci do pracy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można wnieść skargę do organu nadzorczego:

Pracownikom oraz kandydatom do pracy w Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem jak niżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe pracowników oraz kandydatów do pracy w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

D) Informacja w kwestii przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną z Przychodnią i Szpitalem Okulistycznym Retina lub pracowników i osób reprezentujących podmiot zawierający umowę cywilnoprawną (kontrahenci) z Przychodnią i Szpitalem Okulistycznym Retina

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe wszystkich kontrahentów Przychodni i Szpital Okulistycznego Retina przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe kontrahentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, a także dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających naszą placówkę w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw czyli w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane:

Dane osobowe kontrahentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Kontrahentom Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, , do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody kontrahenta, kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można wnieść skargę do organu nadzorczego:

Kontrahentom Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem jak poniżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe kontrahentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

E) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Przychodnią i Szpitalem Okulistycznym Retina telefonicznie, formularze rejestracyjne, pocztę elektroniczną lub tradycyjną zwanymi klientami

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przetwarzane są w celu prowadzenia aktualnej i bieżącej korespondencji, udzielania informacji na zadawane pytania, udzielania informacji o cenach usług oraz samych usług Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina oraz porozumiewania się i komunikowania w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane:

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Wszystkim klientom Przychodni i Szpitala Okulistycznego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można wnieść skargę do organu nadzorczego:

Wszystkim klientom Przychodni i Szpitala Okulistycznego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem jak niżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

F) Informacja w kwestii przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, otrzymywania drogą elektroniczną formularza ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia lub usługi ze strony Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jakie jest prawo przysługujące Pacjentom/klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoby, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można wnieść skargę do organu nadzorczego:

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jak niżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

G) Informacja dla osób przebywających na terenie placówek Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina (przy ul. Gimnazjalnej 1 oraz Cieszkowskiego 1/3, lok 79/80) w systemie monitoringu wizyjnego, w kwestii przetwarzania danych osobowych

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

Retina Okulistyka Sp. z o.o., Sp. km
ul. Gimnazjalna 1
01-364 Warszawa
NIP 7010343001
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
fax –
retina@retina.pl
www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e.chojnowska@retina.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d i f oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz zapewnienia możliwości stałej obserwacji Pacjentów z poziomu rejestracji medycznej oraz recepcji w odniesieniu do wyodrębnionych pomieszczeń szpitalnych, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Podanie danych osobowych jest wymogiem przebywania na terenie placówek Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina i jest niezbędne do realizacji celu.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych:

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie jest prawo przysługujące osobom przebywającym na terenie placówek Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Gdzie można wnieść skargę do organu nadzorczego:

Osobom, których wizerunek oraz dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jak niżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina w Warszawie to nowoczesna placówka medyczna z doskonałym, doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów – w tym okulistów dziecięcych. Działamy na rynku medycznym od 2004 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 10000 operacji okulistycznych, wykonaliśmy kilkaset badań angiograficznych, ultrasonograficznych oraz przyjęliśmy ponad 15000 pacjentów.

Nazwa naszego szpitala pochodzi od greckiego słowa „retina”, które oznacza siatkówkę. Siatkówka to cienka błona wyściełająca wnętrze oka, dzięki której widzimy. A dla nas, okulistów, najważniejsze jest, żeby pacjent widział. Nasz zespół wykorzystuje w tym celu zarówno wiedzę, jak i wieloletnie doświadczenie.

Cechujemy się niestandardowym podejściem do chorób oczu, nowatorskimi rozwiązaniami i przyjaznym stosunkiem do pacjentów. Jednak wiedza i doświadczenie muszą zostać poparte badaniami, które wykonujemy na najnowocześniejszym sprzęcie.

ISO 9001:2015