Our team / Monika Izowska, Msc of Pharmacy

Monika Izowska, Msc of Pharmacy

Coordinator of Clinical Trials