RODO

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

A) INFORMACJA DLA PACJENTÓW NA TEMAT PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH W PRZYCHODNI I SZPITALU OKULISTYCZNYM RETINA

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Retina Okulistyka Sp. z o.o. Sp. km
Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa
NIP 7010343001, REGON 146131157-00026, KRS 0000682837
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
retina@retina.pl www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Magdaleną Czerwińską:

– drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@retina.pl

– pisemnie na adres: ul. Gimnazjalna 1, o1-364 Warszawa.

W jakim celu będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w następujących celach:

– zawarcia z Panią/Panem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym: zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia; komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta; odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów; weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy, którą z Panią/Panem zawarliśmy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– leczenia, prowadzenia dokumentacji medycznej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz do celów profilaktyki zdrowotnej (podstaw prawna: art. 9 ust.2 lit. h RODO),

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie archiwizacji dokumentacji medycznej, ustawy o działalności leczniczej, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO),

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

Czy lub w jaki sposób profilujemy dane?

Dane osobowe pacjentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

– podmiotom leczniczym współpracującym z Przychodnią i Szpitalem Okulistycznym Retina w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

– podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora i serwisantom sprzętu medycznego,
– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Przychodnię i Szpital Okulistyczny Retina w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami,
– rodzinie i osobom bliskim pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia,
– zewnętrznym podmiotom medycznym, po ich anonimizacji celem skonsultowania wyników badań.

Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. Administrator dokona niezbędnego zabezpieczenia danych oraz wymaganej anonimizacji wskazanych danych przed ich przekazaniem.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

– prawo do sprostowania danych – ma Pani/Pan prawo do sprostowania lub poprawienia przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a które są nieprawidłowe lub nieaktualne. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
– prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – ma Pani/Pan prawo żądania do usunięcia danych osobowych, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem. W Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina jesteśmy zobligowani na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 29. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849)) do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dopiero po tym okresie możemy dane usunąć całkowicie;
– prawo do ograniczenia przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania),
– prawo do dostępu do danych –  jest Pani/Pan uprawniona/y do otrzymania od nas potwierdzenia, czy Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, może Pani/Pan także uzyskać do nich dostęp. W ramach dostępu do danych, dostarczymy Pani/Panu kopię danych osobowych pozostających w naszym posiadaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się do nas Pani/Pan zwróci, będziemy mogli pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej informacji;

– prawo do przenoszenia danych – pod pewnymi warunkami przewidzianymi w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Po otrzymaniu danych, przysługuje Pani/Panu prawo do przekazania ich innemu podmiotowi (administratorowi) bez żadnych przeszkód z naszej strony.

– wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

– dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

– dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,

– dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego  produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

B) INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRZYCHODNI I SZPITALU OKULISTYCZNYM RETINA

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina?

Retina Okulistyka Sp. z o.o. Sp. km
Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa
NIP 7010343001, REGON 146131157-00026, KRS 0000682837
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
retina@retina.pl www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Magdaleną Czerwińską:

– drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@retina.pl

– pisemnie na adres: ul. Gimnazjalna 1, o1-364 Warszawa.

W jakim celu będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe osób upoważnionych przez Pacjenta są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz planowanych i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych?

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

C) INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PRZYCHODNIĄ I SZPITALEM OKULISTYCZNYM RETINA POPRZEZ FORMULARZE REJESTRACYJNE, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina?

Retina Okulistyka Sp. z o.o. Sp. km
Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa
NIP 7010343001, REGON 146131157-00026, KRS 0000682837
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
retina@retina.pl www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Magdaleną Czerwińską:

– drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@retina.pl

– pisemnie na adres: ul. Gimnazjalna 1, o1-364 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przetwarzane są w celu prowadzenia aktualnej i bieżącej korespondencji, udzielania informacji na zadawane pytania, udzielania informacji o cenach usług oraz samych usług Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina oraz porozumiewania się i komunikowania w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

Dane osobowe klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

D) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PLACÓWEK PRZYCHODNI I SZPITALA OKULISTYCZNEGO RETINA (PRZY UL. GIMNAZJALNEJ 1 ORAZ CIESZKOWSKIEGO 1/3, LOK 79/80)

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina?

Retina Okulistyka Sp. z o.o. Sp. km
Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa
NIP 7010343001, REGON 146131157-00026, KRS 0000682837
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
retina@retina.pl www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Magdaleną Czerwińską:

– drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@retina.pl

– pisemnie na adres: ul. Gimnazjalna 1, o1-364 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji chronionych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności: policja, organy ścigania, organy sądowe, ubezpieczyciel w związku z napaścią, włamaniem lub zniszczeniem mienia w celu przeprowadzenia odpowiednich postępowań.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych:

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu.

Przez jaki okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez nas przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód

w postępowaniu termin ich przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  2. Dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
  3. Przeniesienie danych;
  4. Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne oraz niezbędne, aby uzyskać świadczenia w naszej placówce.